1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Parkerna i Sundbyberg

Sundbyberg har många fina parker, av olika karaktärer. Här finns något för alla, såväl ung som gammal.
Aktivitetsparken i Stora Ursvik
Aktivitetsparken ligger i gränslandet mellan skogen med Ursviks motionsspår, och bebyggelsen i Stora Ursvik. Här finns bland annat ytor för bollspel, en skateboardramp, en liten scen och lekredskap. Parken inbjuder till aktiviteter för alla, från de allra yngsta till de äldre barnen.

toppbild-parker-i-sundbyberg

Duvboparken
Duvboparken är en mångskiftande park bestående av arrangerade lekytor med parkmöbler, lekredskap, bollplan, berghällar och blandskog. Parken är nyrestaurerad och delvis handikappanpassad.

Furuparken i Hästhagen
Furuparken består av kuperad naturmark med berghällar. Mittpunkten, parkens högsta del, är en berghäll omgiven av varierad blandskog. Längs områdets kanter finns enstaka parkmöbler. Skogsmarken och berget i dagen lockar barn till fri lek och kreativitet.

Lötsjön och Golfängarna
Lötsjön är tillsammans med Råstasjön en av de sista resterna av den forna fjärden mellan Saltsjön och Mälaren. Genom landhöjningen har området mellan sjöarna torkat upp till strandängar. Golfängarna fick sitt namn 1911, då Stockholms första riktiga niohålsbana uppfördes här. På 1950-talet gjordes den alltmer igenväxande Lötsjön iordning till en fågelsjö med små holmar, omgiven av planteringar och promenadstigar och runt 1970 förvandlades Golfängarna till ett vidsträckt öppet landskap med mjuka gräsytor som speglas i bäckens anlagda spegeldammar.

Golfängarnas öppna gräsytor är en del av det viktiga centrala rekreationsområde som löper från Rissne äng till Lötsjön och vidare till Råstasjön i Solna. Längs parkens kanter växer skog upp mot intilliggande stadsdelar. Ett vattendrag rinner från Lötsjön i väster till Råstasjön i öster. Planteringar av prydnadsväxter längs vattendraget ger parken en större kulturprägel i detta parti. Här har också olika aktiviteter samlats, såsom en lekplats, boulebanor och fotbollsplaner.

Marabouparken
Marabouparken är en kulturminnesmärkt anläggning där konst och natur möts och förenas. Marabou etablerades i Sundbyberg 1916, som ett dotterbolag till det norska chokladföretaget Freia. Under 30-talet erbjöds Marabou att köpa den intilliggande tomten av Sundbybergs stad, på villkor att även allmänheten skulle få tillgång till den park som planerades för personalen. Mellan 1937 och 1955 arbetade landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken.

Rissne äng
Rissne äng inrymmer öppna gräsytor med plats för solbad och picknick, en stor upprustad lekplats, barnbad, grillplats och en hundrastgård.. Gräsytorna breder ut sig som ett brett öst-västligt stråk. I anslutning till Rissne äng ligger ett par större områden med skogspartier. Längs den norra kanten av gräsytorna leds gång- och cykelstråket. Parken övergår successivt i det gång- och cykelstråk som sträcker sig vidare in genom hela Rissne.

Solparken
Solparken ligger som ett nav i Duvbo. Här strålar flera gator samman och i anslutning ligger intressanta byggnader som är viktiga för stadsdelens identitet. Parkrummet består av öppna klippta gräsytor, delvis inramade av björkar. Från en mittpunkt med flaggstång strålar fyra grusgångar. Utmed centrumpunktens kanter finns en del låga sommarbloms- och rosrabatter samt några bänkar. Parken är en knutpunkt för många Duvbobor, men används även av många som kommer från det närliggande äldreboendet Ekbacken.

Solparken hette tidigare Granparken, efter parkens dåvarande träd, men bytte namn då granarna byttes ut mot björkar och gångar anlades i ett solstrålemönster. I parken står det gamla ”Spruthuset” fortfarande kvar som ett kulturminne från förr. Vid brandlarm samlades borgarbrandkåren här. Idag nyttjas huset av Duvbos villaägareförening, som även använder parken till den årliga vårmarknaden.

Stenbrottsparken
Stenbrottsparken anlades i samband med att Förvaltaren byggde några av Sundbybergs första hyreshus i slutet av 1940-talet. Parken har genomgått en mindre upprustning på senare tid med nya sittplatser och lekplats. Parken består av kuperad hällmark, spännande bergsskärningar, klippta gräsytor och väl uppväxta träd. På våren blommar krokusar och vårlökar i slänten mot Tulegatan.

Tornparken
Mitt i centrala Sundbyberg, lättillgänglig för många människor, finns Tornparken. Den är belägen på en höjd med Sundbybergs viktigaste landmärke på toppen: vattentornet. Tornet ritades av arkitekten Ivar Tengbom och stod färdigt 1912. Den 27 meter höga byggnaden är uppförd i mörkrött, handslaget Höganästegel i dekorativa mönster. Vattnet togs från Brunkebergsåsen vid Ulriksdal och pumpades upp i tornets cistern. Redan 1926 togs tornet ur bruk när man bytte dricksvattentäkt till Görväln i Mälaren, varifrån Sundbyberg än idag får sitt dricksvatten.

Tornparken har en spännande topografi och plats för olika typer av aktiviteter. Vattentornet omgärdas av gräsmattor och berghällar, dit många går för att njuta av utsikten över Sundbyberg. I västra delen av parken finns ett äventyrslandskap för barn i alla åldrar och sittplatser för de vuxna – allt inramat av grönska.

Tuleparken
​Tuleparken i Tulemarken är en spännande naturpark med skogsdungar och klätterberg. Den övre delen i norr består av kuperad naturmark med omväxlande berghällar, ängsmark och träd. Den lägre delen i söder har svagt kuperade gräsytor, mindre berghällar och dungar av buskar och träd. Den övre platån, i kombination med de inhägnade tennisbanorna, kan upplevas som en halvprivat yta, men här finns mycket att utforska.

Tuvanparken
Tuvanparken är en mötesplats för alla åldrar. Den inrymmer lekplatser, öppna gräsytor med plats för solbad och picknick, en hundrastgård samt upplevelserika blomsterplanteringar. Den nedre delen av Tuvanparken är nyrenoverad och stommen utgörs av de gamla parkträden. Nya träd har även planterats för att säkra att träd även finns för framtiden. Den naturliga sluttande terrängen har tagits upp med terrasseringar och murar för att skapa platser för vistelse. Mjukt formade skiffermurar möter mer moderna material som betong och cortenstål. Blomsterplanteringarna är vackra att betrakta, men de uppskattas också av fjärilar. Parken har fått ny belysning som gör området tryggare kvällstid.

Tuvanparken är den första färdigställda delen i utvecklingen av Sundbybergs front mot vattnet – Tuvanparken, Strandtorget och Bällstaviken.

Det stadsmässiga Strandtorget, som planeras att vara klart under hösten 2016, kommer att fungera som ett sammanlänkande nav vid Hamngatan och förbinder rekreationsstråket från Tuvanparken och vidare ner mot strandpromenaden längs Bällstaviken.

Ursviks holme
Ursviks holme är ett av de grönområden som bevaras i Stora Ursvik. Tillgängligheten har förbättrats och skogen har bevarats och kompletterats med grillplats, sittplatser samt träkojor. En sydsluttning har gallrats för att inbjuda till exempelvis pulkaåkning.

 

Källa: http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/natur-parker-och-lekplatser/parker.html

Random Posts

LOAD MORE