1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...

Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg

Igelbäckens naturreservat
Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla kommun genom Stockholm, Sundbyberg och Solna, för att slutligen mynna ut i Edsviken (en vik av Östersjön) vid Ulriksdals slott. I området finns många stigar, motionsspår och en omväxlande natur.
Igelbäcken
Vattendraget passerar flera större bostadsområden (Kista, Akalla och Tensta samt Stora och Lilla Ursvik) och utgör därmed, tillsammans med Järvafältet i övrigt, ett viktigt inslag i naturmiljön för boende i dessa områden. I Igelbäckens avrinningsområde ingår även delar av Sollentuna kommun.

I Igelbäcken lever flera skyddsvärda arter. Mest känd är den sällsynta fisken grönlingen, som i Igelbäcken har sin nordligaste kända förekomst i Sverige. Vid utloppet i Edsviken lever ännu en sällsynt fisk, nissöga, som också omfattas av EU:s habitatdirektiv. I bäcken finns även sällsynta ryggradslösa djur som olika arter av sländor och snäckor.

Igelbäckens dalgång leder till och från nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Med sin närhet och relativa vildhet är Järvafältet en fantastisk tillgång för oss storstadsbor.

Igelbäcken ingår i Edsvikens avrinningsområden. För att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken och dess avrinningsområde pågår ett samarbete mellan berörda kommuner.

Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg
Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg är en del av Järvakilen, en av stockholmsområdets tio gröna kilar. I dag är stora delar av Järvakilen skyddad som natur- eller kulturreservat, men exploateringstrycket är stort i reservatens omedelbara närhet.

Syftet med reservatet
Igelbäckens naturreservat inrättades av kommunfullmäktige 2004 för att bevara området för natur- och kulturupplevelser, friluftsliv, rekreation och social samvaro. Samtidigt ska Igelbäcken skyddas och bevaras som ett levande vattendrag där skyddsvärda arter som grönling ska få förutsättningar att finnas kvar.

Skötselplan och föreskrifter
Till reservatet finns en skötselplan som beskriver hur reservatet långsiktigt ska skötas. Skötseln ska bidra till att bevara skogen, den öppna marken, vattnet samt de historiska värdena som finns inom reservatet. Det är stadsmiljö- och serviceförvaltningen som ansvarar för skötseln av Igelbäckens naturreservat.

Till reservatet finns också föreskrifter som talar om vad du inte får göra i reservatet. Efter prövning och tillstånd hos ansvarig nämnd, kan vissa åtgärder få vidtas i reservatet. Det handlar oftast om att nya kablar måste läggas ner i marken. Alla åtgärder ska göras med försiktighet, och marken återställas när arbetet är klart.

Förutom de särskilda föreskrifterna gäller allemansrätten för alla som vistas i naturen. Allemansrätten innebär att allmänheten får tillgång till naturen, men under ansvar – inte störa och inte förstöra, är huvudregeln. Du får inte skräpa ner men du får ta dig fram till fots, cykla, rida och åka skidor. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna får du däremot inte cykla i Ursviks motionsspår.

Hundar får inte vara okopplade i motionsspåren. De får följa med ut i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får de inte springa lösa i skog och mark. Resten av året måste hundar hållas under uppsikt så att de inte skadar eller stör djurlivet.

Sevärdheter i reservatet
Det finns mycket fint att se i reservatet. Sundbybergs stad har tagit fram dels en informationsbroschyr om reservatet, dels informationsskyltar där det är finns något särskilt att se. En av de vackraste platserna i reservatet är Nötbacken, ett mycket fint hässle (hassellund) just söder om Igelbäcken. Reservatet är, liksom Järvafältet i övrigt, fullt av fornlämningar. Några har röjts fram för att de ska vara lättare att se för ett vanligt, otränat, öga.

Restaurering av Igelbäcken 2005-2007
Sundbyberg har, med stöd av Solna, restaurerat en del av Igelbäcken på gränsen mellan Sundbyberg och Solna. Syftet har varit att skapa ett meandrande (slingrande) förlopp av bäcken på en sträcka som tidigare var väldigt rak och igenvuxen. Samtidigt strömmar vattnet bättre och grönlingen har fått lekbottnar. Genom trädplantering längs bäcken kommer på sikt skuggan över bäcken att öka och igenväxningen av bäcken att minska.

Provfiske i Igelbäcken 2007, 2009 och 2011
Genom provfisken i bäcken, som har utförts tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet, kan det konstateras att grönlingen stortrivs i den restaurerade delen Igelbäcken har blivit något av grönlingens barnkammare. En stor del av de grönlingar som påträffats vid provfiskena har varit årsungar, vilket visar att grönlingen reproducerar sig i den restaurerade delen av bäcken. Efter provfiske, räkning och mätning släpps fiskarna tillbaka i bäcken igen

Observera att det är förbjudet för allmänheten att fiska i Igelbäcken. Provfisket är vetenskapligt och görs för att få ett hum om grönlingtillgången i bäcken.

Källa: http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/natur-parker-och-lekplatser/igelbackens-naturreservat.html

Random Posts

LOAD MORE